Wadsup Comm. V - General Terms and Conditions

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wadsup Comm. V, alsook op alle overeenkomsten die door Wadsup Comm. V met een klant worden aangegaan ingevolge de aanvaarding door Wadsup Comm. V van een opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn te raadplegen op de website: www.Wadsup.be.
Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Wadsup Comm. V, maar ook op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten. De klant aanvaardt de uitsluiting van zijn algemene voorwaarden, alsook dat enkel huidige algemene voorwaarden samen met de schriftelijke opdrachtbevestiging de contractuele relatie tussen partijen beheersen. 
Afwijkingen t.o.v. huidige algemene voorwaarden verbinden Wadsup Comm. V enkel na schriftelijke bevestiging door haar zaakvoerder(s).

2. Offertes en opdrachten

Alle aanbiedingen zijn indicatief en geschieden onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging van de opdracht door de zaakvoerder(s) van Wadsup Comm. V. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke bevestiging, bijvoorbeeld bij spoedleveringen, is voor de klant. De contractuele verplichtingen van Wadsup Comm. V strekken zich niet uit tot derden. Alle gegevens die door Wadsup Comm. V verstrekt zijn alsook de IP, informatie en know-how onderliggend aan de door Wadsup Comm. V geleverde of bewerkte diensten of zaken blijft exclusief voorbehouden aan Wadsup Comm. V, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De klant staat ervoor in dat bedoelde gegevens, informatie en know-how niet anders dan met schriftelijke toestemming van Wadsup Comm. V wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3. Levering

Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de door Wadsup Comm. V geleverde diensten of goederen ten kantore van Wadsup Comm. V. Wadsup Comm. V is gerechtigd de levering van diensten of goederen op te schorten of de overeenkomst of rechtsverhouding te ontbinden indien (i) er is of dreigt te worden besloten tot het ontbinden en/of vereffening van de klant, (ii) de klant failliet is of dreigt te worden verklaard, (iii) wanneer stappen ondernomen zijn of dreigen te worden ondernomen om een minnelijk of collectief schuldeisersakkoord af te sluiten, een overdracht onder gerechtelijk gezag te bewerkstelligen, een curator of een vereffenaar aan te stellen, (iv) de klant onderworpen is of dreigt te worden aan een collectieve schuldenregeling, (v) beslagen of maatregelen van tenuitvoerlegging worden of dreigen te worden gelegd/genomen en/of (vi) de controle over of het management van de klant wijzigt.

4. Levertijden

Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht om de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst of rechtsverhouding op te schorten, om de levering te weigeren of om schadevergoeding te eisen.

5. Overmacht

Indien Wadsup Comm. V tengevolge van overmacht niet of slechts zeer moeilijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst of rechtsverhouding gedeeltelijk uit te voeren of, naar haar keuze en zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen, of de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Prijzen

De door Wadsup Comm. V geleverde diensten worden gefactureerd overeenkomstig de prijs die in de opdrachtbevestiging door de zaakvoerder(s) van Wadsup Comm. V is bevestigd, met dien verstande dat de gepresteerde uren ingevolge meerwerk of correcties bijkomend zullen worden aangerekend tegen de afgesproken uurtarieven. Alle prijzen van Wadsup Comm. V zijn exclusief BTW, enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging. Eventuele opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, enz., zullen bovenop de prijzen aangerekend worden tegen kostprijs.

7. Betaling

De klant wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend indien hij daartegen niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk, onder nauwkeurige en exhaustieve vermelding van de bezwaren, heeft geprotesteerd. Alle door de klant verschuldigde betalingen dienen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de facturen te worden betaald, zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig art. 7.2 voldoet, is Wadsup Comm. V gerechtigd, zonder ingebrekestelling, hem vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant de factuur ontvangen heeft de wettelijke interest in rekening te brengen alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 %. Alle vorderingen van Wadsup Comm. V op de klant worden onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, ongeacht of deze reeds werden gefactureerd, a) ingeval de klant ten aanzien van de betaling van een der facturen in gebreke is, b) in de gevallen opgenomen in 3.2 (i) t.e.m. (vi) en/of c) ingeval een overeenkomst of rechtsverhouding om eender welke reden ontbonden of beëindigd wordt.

8. Aansprakelijkheid

Wadsup Comm. V zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, met uitsluiting van gederfde winst. De volledige aansprakelijkheid van Wadsup Comm. V zal in elk geval beperkt worden tot het bedrag van de schade dat gedekt wordt door en effectief teruggevorderd wordt in de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering die Wadsup Comm. V onderschreven heeft en zoals die op het ogenblik van de feiten van kracht is. Wadsup Comm. V is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van: schending van enige intellectuele eigendomsrechten, dan wel industriële alleengebruiksrechten van derden, licenties of andere rechten van derden. Wadsup Comm. V is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden die zij in naam en voor rekening van de klant inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

9. Geen afwerving

De klant zal gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst, ongeacht of zij rechtstreeks of onrechtstreeks handelt, voor eigen rekening en/of voor rekening van een derde en ongeacht in welke hoedanigheid i) geen persoon die klant, leverancier of een andere zakenrelatie van Wadsup is, ertoe aanzetten of pogen ertoe aan te zetten zijn zakenrelatie met Wadsup te verbreken, substantieel te verminderen of handel te drijven met Wadsup onder voor deze laatste minder gunstige voorwaarden, noch zich op eender welke wijze mengen in de relaties van Wadsup met haar klanten, leveranciers of andere zakenrelaties; en ii) geen van de werknemers, vertegenwoordigers, consulenten en enige andere met Wadsup verbonden personen ertoe aanzetten of pogen ertoe aan te zetten Wadsup te verlaten, of zich op eender welke wijze te mengen in de relaties van Wadsup met voormelde personen.

10. Voorrang

De Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden van Wadsup Comm. V prevaleert op eventuele vertalingen daarvan.

11. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot aanbiedingen van Wadsup Comm. V of de overeenkomsten gesloten tussen Wadsup Comm. V en de klant zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen en worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

12. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin een door Wadsup Comm. V gesloten overeenkomst of aangegane rechtsverhouding ingevolge deze algemene voorwaarden kan worden ontbonden of geannuleerd, geschiedt zulks zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en onverminderd elk recht op schadevergoeding in hoofde van Wadsup Comm. V. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van die bepaling en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De klant kiest voor doeleinden van haar rechtsverhouding met Wadsup Comm V. en/of met haar verbonden personen of dienstverleners woonplaats in België.